Kontrola provozuschopnosti, údržba a opravy hasicích přístrojů

Hasicí přístroje musí být dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci podrobeny pravidelné kontrole provozuschopnosti a periodické zkoušce.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje:

  • dokladem o jeho kontrole, 
  • kontrolním štítkem a 
  • plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Součástí údržby hasicích přístrojů je ale také jejich periodická zkouška, případně plnění.

Periodická zkouška, jejíž nedílnou součástí je mimo jiné i tzv. hydraulická tlaková zkouška nádoby, se provádí:

  • u vodních a pěnových hasicích přístrojů - jedenkrát za 3 roky
  • u ostatních typů hasicích přístrojů - jedenkrát za 5 let

Při kontrole, údržbě či opravě je možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství (např. typový štítek, hasivo, výtlačný plyn) jen komponenty odpovídajícími technickým podmínkám výrobce. 

Dbejte proto, aby Vám kontrolu provozuschopnosti, případně periodickou zkoušku, údržbu či opravu prováděl vždy oprávněný subjekt.

Technici provádějící roční kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů TEPOSTOP musí vlastnit oprávnění vydané Sdružením výrobců hasicích přístrojů

Aktuální servisní organizace hasicích přístrojů TEPOSTOP, které provádějí periodické zkoušky, údržbu a opravy, naleznete na této stránce v Seznamu servisních organizací

Životnost hasicích přístrojů je 20 let (s výjimkou sněhových hasicích přístrojů, kde je stanovena životnost na 40 let). Po vyřazení hasicího přístroje z užívání je třeba zajistit jejich ekologickou likvidaci v souladu s platným Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Nákupní košík

Váš nákup

Celkem máte v košíku
0 položek

0 Kč
vč. DPH

Zobrazit košík